БРОЙ

87

АДВОКАТСКА КАНТОРА

Кърджали
Цена 0,80 лв.

Чл. 1. Услуги  

Чл. 2. Адрес  

Чл. 3. Кантора  

1. - Гражданско процесуално право: процесуална защита, съдействие и представителство по всякакви граждански, търговски и др. дела пред всички съдебни инстанции и др.
2. - Търговско право: Регистрация и последващо цялостно правно обслужване на търговски дружества, фирми, кооперации и организации с нестопанска цел, сдружения и др. в това число и с чуждестранно участие, както и защита и представителство по съдебни и извънсъдебни търговски спорове и др.
3. - Гражданско и вещно право: Изготвяне на всякакъв вид договори: покупко – продажба, замяна, дарение, наем, заем, влог, залог, договори за изработка, поръчка и др. Правни консултации и обслужване при сключване и изпълнение на всякакъв вид договори; при неизпълнение на договори; прехвърляне на вземания и задължения, прихващане, подновяване и опрощаване на задължения, обезпечение на вземания, както и всякакъв вид правно обслужване в сферата на облигационните отношения, включително защита и представителство по съдебни и извънсъдебни спорове. Правно обслужване и консултиране на сделки по придобиване и продажба на недвижими имоти, в това число -намиране на имоти, преглед на документи, водене на преговори, изготвяне на всякакъв вид договори, респ.и нотариални актове, представителство при сключване на сделки пред нотариус, съдействие при извършване на банкови операции при финализиране на сделки, както и защита и представителство по съдебни и извънсъдебни спорове и др.
Даниел Дуков
адвокат
    Иван Бояджиев
    адвокат
GSM: 0888 604 682
тел./факс: 0361/626 76
e-mail: dukov.d@abv.bg
    GSM: 0888 302 859
    тел./факс: 0361/626 76
    e-mail: ivan_73@mail.bg

4. - Семейно право: Режим на лични отношения между родители и деца; заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България; ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата; пълно и непълно осиновяване. Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка. Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; вещноправни искове за собственост след развода; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; спор за родителски права и др.
5. - Наказателно право и процес: Представи- телство и защита по наказателни дела от общ и частен характер; представителство и защита в досъдебната част на наказателния процес пред разследващите органи и прокуратурата; изготвяне на жалби; изготвяне, предявяване и защита на граждански искове в наказателния процес, както и представителство като частен обвинител и граждански ищец в съдебната фаза на процеса; изготвяне на молби за реабилитация на осъдени лица и искания за възобновяване на влезли в сила присъди по наказателни дела, както и всякакви други консултации и услуги
6.- Застрахователно право: Консултации и изготвяне на документи във връзка с претенции за застрахователни обезщетения. Представителство и защита по дела за застрахователни обезщетения от настъпили ПТП, трудови злополуки, застраховки "Живот" и "Здраве", и всички останали видове застраховки, включително представителство и защита на правата на пострадалите в рамките на наказателното производство в досъдебната и съдебната фаза, като пострадали и частни обвинители до произнасяне на окончателен съдебен акт.

Кантората извършва пълно правно обслужване на клиенти в областта на гражданското и наказателното право. Кантората предлага абонаментно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица в сферата на гражданското право - при преференциални условия за абонатите.

© 2010 "Дуков и партньори"